Oznámenie o začatí konania- výrub drevín a nežiadúcich krov

 

Obec Zemianske Podhradie, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov / ďalej len „správny orgán“/ a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“/ oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:                                                                                                                                     

 

žiadateľ: Marcel Fabian
zverejnené: 02. 11. 2016

pdfOznamenie_o_zacati_konania_Marcel_Fabian.pdf66.16 KB

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 07. 11. 2016

                                                                                                                                                                                  

 

žiadateľ: Obec Bošáca
zverejnené: 09. 09. 2016

pdfOznamenie_o_zacati_konania_obec_Bosaca.pdf274.64 KB

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13. 09. 2016

                                                                                                                                                                                  

 

žiadateľ: Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie č.4
zverejnené: 17. 08. 2016

pdfOznamenie_o_zacati_konania_DSS_Zemianske_Podhradie.pdf268.64 KB

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.08.2016

                                                                                                                                                                                  

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby