Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín dňa 19.3.2018

pdfVyrub_Simon_Katrinec.pdf64.52 KB

Oznam COOP Jednota

pdfZmena_otvaracich_hodin_COOP_Jednota.pdf24.5 KB

Zasadnutie OcZ Obce Zemianske Podhradie dňa14.3. 2018

pdfPozvanka_OcZ_14._3._2018.pdf190.29 KB

Oznam- Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2018

 

Obec Zemianske Podhradie ako správca miestnych daní oznamuje, že priznanie resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 podáva v termíne do 31. januára 2018:

  • daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností v roku 2017

  • daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam v roku 2017

  • daňovník, u ktorého nastali zmeny v druhu alebo vo výmere nehnuteľností v roku 2017

  • daňovník , u ktorého došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2017

  • daňovník, u ktorého v roku 2017 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám alebo mu bolo vydané búracie povolenie.

V prípade nadobudnutia vlastníctva nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho pod dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľností na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Kto už podal priznanie v predchádzajúcich rokoch a vo vlastníctve nenastali žiadne zmeny, priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva. V prípade spoluvlastníkov podávajú daňovníci priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá priznanie jeden z  nich. Ak je nehnuteľnosť v  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, priznanie ale nepodávajú obaja ale len jeden z nich.

 

 

pdfPriloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf2.56 MB

 

pdfPoucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf257.73 KB

 

pdfPotvrdenie_o_podani_priznania.pdf128.02 KB

 

 

 

Oznam ZSD o prerušení dodávky elektriny v obci v dňoch 30.1. a 1.2. 2018

pdfOznam_o_preruseni_dodavky_elektriny_v_obci_v_dnoch_30._1._a_1._2._2018.pdf467.38 KB

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby