Zelená pre Vaše nápady

Rok 2016

 

Opäť možnosť pre Vás občanov a Vaše nápady, ktoré môžete zrealizovať cez Mikroregión Bošáčka.

http://www.bosaca.sk/nasa-obec/mikroregion-bosacka/622-zelena-pre-vae-napady

 

 

Rok 2015

Združenie obcí Mikroregión Bošáčka vyhlasuje výzvu na poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektov zameraných na akúkoľvek oblasť, ktorá bude verejného charakteru. To znamená, že výsledok projektu budú môcť využívať všetci obyvatelia a návštevníci Bošáckej doliny.

Čítať ďalej...

Informácie zo SOZA

pdfInformacny-list-soza.pdf479.15 KB

Upozornenie pre občanov!!

 

 

Vážení občania  -  v jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú  najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú  okrem seba  a okolia aj  prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim  javom  a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na všetkých občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

 

Občania,  

-            nevypaľujte suché trávnaté porasty ! 

-         nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň     

  rozšíriť!

-            nefajčite v lesoch !

-            na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len priestory na to určené – ohniská !  

-    pri odchode  ohniská  dôkladne uhaste !

 

Hasiči  upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

 

Vážení občania,  chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a  preto  dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajte sa  voči iným a prírode ohľaduplne a zodpovedne.                 

 

OBECNÁ KNIŽNICA

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Zemianske Podhradie

Viac info nájdete

pdfVZN_2-2013.pdf3.85 MB

pdfśtatút_obecnej_knižnice.pdf1.49 MB

Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plneniu Memoranda

Združenie miest a obcí Slovenska konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje za prioritnú úlohu a aktívne sa k tejto úlohe hlási. Obce a mestá dlhodobo zabezpečujú šetrenie v rámci svojich rozpočtov a v rozsahu svojich zákonných kompetencií.

 

Je vecne preukázateľné, že samospráva šetrí viac ako štát. Výdavky štátneho rozpočtu od vypuknutia krízy vzrástli o 41%, výdavky obcí bez finančných operácií, čo sú porovnateľné ukazovatele, vzrástli iba o 5.9%. Markantný je ej rozdiel vo vynakladaní administratívnych výdavkov na činnosť a technické zabezpečenie úradov, poslancov a rôznych poradných orgánov na úrovni štátu a obcí. Skutočné výdavky v tejto oblasti v štátnom rozpočte vzrástli od roku 2008 do roku 2012 o 33,9%, ale v obciach len o 3,8%. Tento údaj jasne dokumentuje, kto a ako šetrí a konsoliduje a kde je potrebné zamerať prioritnú pozornosť na štrukturálne reformy a organizačné zmeny.

 

ZMOS v záujme konsolidácie verejných financií pristúpil tiež k tomu, že štát obciam počnúc rokom 2012 každoročne znižuje príjem z výnosu daní zo 70,3% na 65,4%, čo je ročné zníženie o takmer 100 mil. €, ktoré zostávajú k dispozícii štátnemu rozpočtu!

Samosprávy preto odmietajú medializované interpretácie vlády o nedostatočnom konsolidačnom úsilí miest a obcí a ich podiele na schodku verejného rozpočtu.

 

Ministerstvo financií používajúc metodiku ESA 95 poukazuje na to, že obce a mesta neplnia memorandum a schodok v ich schválených rozpočtoch prekračuje dohodnutý rámec. Obce a mestá sa v memorande na základe skúseností z minulosti a v dobrej viere pomôcť národnému hospodárstvu sa v Memorande dočasne zaviazali ušetriť 10 % na službách a 5 % na mzdových nákladoch. Hospodárili a hospodária zodpovedne, realita je lepšia ako plánovaný rozpočet. Prebytok rozpočtového hospodárenia miest a obcí k 30.6.2013 bol vykázaný v sume 228 mil. eur, čo je viac o 18 mil. eur ako za rovnaké obdobie roku 2012. Tento výsledok dosiahli mestá a obce aj napriek prepadu rozpočtovaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je rozhodujúcim zdrojom ich financovia. Je predpoklad, že sa v závere roka priblížia k želaným výsledkom. Napriek tomu, že vláda v rozpore s Memorandom prijala zákony, ktoré majú finančné dopady na hospodárenie samospráv a odsúhlasila navýšenie mzdových nákladov na školských zamestnancov.

 

Samosprávy robia všetko, čo je v ich silách, aby hospodárili čo najefektívnejšie, hľadajú ďalšie rezervy, niekedy až na hranici kvality servisu občanom. Sú tu však záväzky a pohľadávky, ktoré vyplývajú pre obce a mestá z implementácie europrojektov a už rozbehnutých investičných aktivít, ktoré sú pre občanov, ale môžu ovplyvniť hospodárske výsledky obce a ohroziť plnenie Memoranda. Samosprávy preto odmietajú tzv. selektívny postih nekonsolidujúcich obcí a miest, ako nekorektný a v praxi ťažko realizovateľný.

 

Primátori a starostovia upozorňujú, že situácia v mestách a obciach je neudržateľná, dlhodobé šetrenie a znižovanie príjmov pre obce a mestá prináša zastavenie rozvoja a ekonomického rastu regiónu a rapídne zníženie kvality života jeho obyvateľov. Výrazný pokles kapitálových výdavkov a celkové očakávané hospodárske výsledky v ďalších rokoch môžu priniesť paralyzáciu samosprávy a ochromenie plnenia jej zákonných povinností.

 

Členovia ZMOS odporúčajú, aby vláda hľadala rezervy vo vlastných rozpočtoch a rozpočtoch ňou riadených organizácií a obchodných spoločností, kde, ako ukazujú štatistické údaje, sú rezervy. Žiadajú, aby sa vrátila k skutočne partnerskému dialógu so samosprávami, a hľadala riešenia v prospech obyvateľov miest a obcí.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby