Oznam- Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2018

 

Obec Zemianske Podhradie ako správca miestnych daní oznamuje, že priznanie resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 podáva v termíne do 31. januára 2018:

  • daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností v roku 2017

  • daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam v roku 2017

  • daňovník, u ktorého nastali zmeny v druhu alebo vo výmere nehnuteľností v roku 2017

  • daňovník , u ktorého došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2017

  • daňovník, u ktorého v roku 2017 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám alebo mu bolo vydané búracie povolenie.

V prípade nadobudnutia vlastníctva nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho pod dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľností na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Kto už podal priznanie v predchádzajúcich rokoch a vo vlastníctve nenastali žiadne zmeny, priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva. V prípade spoluvlastníkov podávajú daňovníci priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá priznanie jeden z  nich. Ak je nehnuteľnosť v  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, priznanie ale nepodávajú obaja ale len jeden z nich.

 

 

pdfPriloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf2.56 MB

 

pdfPoucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf257.73 KB

 

pdfPotvrdenie_o_podani_priznania.pdf128.02 KB

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby