Ako postupovať pri napojení sa na verejný vodovod

Postup žiadateľov pri pripájaní nehnuteľností na verejný vodovod a pri uzatváraní zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu

 

1. Požiada obecný úrad o  „Ohlásenie drobnej stavby“pdfTlacivo_Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf35 KB - povinné prílohy:

a) vypísaná žiadosť

b) originál listu vlastníctva

c) originál snímka z pozemkovej mapy

d) správny poplatok , ktorý sa hradí pri podávaní žiadosti v hodnote FO 10,-€ a PO 30,-€.

 

2. Vypíše „Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod“ pdfZiadost_o_pripojenie_na_VV_TVK_a.pdf206.09 KB v 2 rovnopisoch

Po vypísaní a podpísaní žiadostí ich žiadateľ o pripojenie odovzdá na obecný úrad, ktorý ich doručí na pracovisko TVK a. s. , Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín. Zmluva je základný dokument, ktorým sa upravujú vzájomné práva a povinnosti Dodávateľa a Odberateľa ako Zmluvných strán pri dodávke vody v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch . Zmluva sa uzatvára s majiteľom nehnuteľnosti alebo s osobou, ktorá má s majiteľom nehnuteľnosti uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu a má oprávnenie na uzatvorenie Zmluvy s Dodávateľom.

 

3. Vypíše „Všeobecná žiadosť“ pdfVseobecna_ziadost_TVK_a.pdf53.04 KB ( kde v časti „ žiadam o “  uvedie žiadateľ napríklad:

- dodávku a zhotovenie vodovodnej prípojky na kľúč., ( viď. cenové ponuky  pdfCenova_ponuka_v_miestnej_komunikacie.pdf165.46 KB , pdfCenova_ponuka_v_zelenom_pase.pdf165.47 KB  , ale tie sú  len orientačné, každé pripojenie sa bude riešiť individuálne)

- montáž vodovodnej prípojky – (ostatné ako -zemné práce, stroj na výkopové práce, materiál na obsyp potrubia, zhutnenie výkopu, vybudovanie vodomernej šachty osadenie vodomernej šachty, alebo vybudovanie betónovej šachty si žiadateľ zabezpečí svojpomocne

 

Vodomerná šachta sa umiestňuje na pozemku žiadateľa nehnuteľnosti najďalej 1m od hranice pozemku. Osadená vodomerná šachta musí byť svojou šírkou 900 mm kolmo na hlavné vodovodné potrubie.

 

Vodomerné šachty môžu byť betónové alebo plastové.

Betónovú vodomernú šachtu si môže žiadateľ zakúpiť ako hotový prefabrikát pdfvodomerna_sachta_prefabrikát_900x1200x1800.pdf198.3 KB , alebo zhotoviť svojpomocne , pri dodržaní týchto podmienok pdfVodomerná_šachta-PD_svojpomocne.pdf203.37 KB :

vodomerná šachta musí byť odolná vonkajšiemu zaťaženiu, pôdorysných rozmerov dĺžka 1200 mm x šírka 900 mm x výška 1800 mm a musí byť opatrená bezpečnými stúpadlami alebo pevne zabudovaným rebríkom a ľahko otvárateľným poklopom a vstupným otvorom do vodomernej šachty o rozmeroch 600 mm x 600 mm.

 

Plastová vodomerná šachta KJE 1200  – pdfPlastova_vodomerna_sachta.pdf1.04 MB (možnosť dodávky z TVK a. s. )

Šachta je vyrobená rotačným modulovaním bez zbytočných zvarov. Samonosná, vodotesná šachta. Technické špecifikácie: vnútorný priemer 1200 mm, vnútorná výška 1800 mm. Poklop plastový s nosnosťou do 200 kg a vstupným otvorom 600 mm.

 

Technické podmienky pre manipuláciu, inštaláciu, použitie a údržbu vodomernej šachty KJE 1200.

 

Upozornenie !!! Verejný vodovod nesmie byť prepojený s vlastným zdrojom!

 

4. Požiada obecný úrad o rozkopávkové povolenie „ Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie“. pdfTlacivo_Ziadost_o_rozkopavku_MK.pdf22.7 KB

- tieto žiadosti sa týkajú občanov, ktorí si zriaďujú vodovodné prípojky na miestnej komunikácií.

- správny poplatok za rozkopávkové povolenie je 80,00 €, ktorý žiadateľ uhradí poštovou poukážkou alebo prevodom na účet VUB banky, a.s. , číslo účtu: SK16 0200 0000 0000 1902 3202.

- občania, ktorí si budú zriaďovať vodovodné prípojky z bodu napojenia telesa cesty III. triedy /06124 bude hromadne riešiť TVK a.s. Trenčín

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby