Zemianske Podhradie - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024

Forma a priebeh zápisu...

Zápis detí 2023-24 -oznam.pdf (290.1 kB)

Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf (373.91 kB)

plagát

Materská škola Zemianske Podhradie 117

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

na školský rok 2023 / 2024
 

     Riaditeľka  MŠ  Zemianske Podhradie 117 v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje podmienky prijímania detí do MŠ na školský rok  2023/2024:

Forma a priebeh zápisu:

 

 • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude organizovať osobne v MŠ (môže byť prítomné aj dieťa)

v dňoch:   10. mája 2023  v čase  od 15. 30 hod. do 17. 00 hod. a

                                      11. mája 2023  v čase  od 15. 30 hod. do 17. 00 hod.

Zákonný zástupca prinesie v uvedenom čase vyplnenú žiadosť o prijatie do MŠ – dostupná na stiahnutie na web stránke MŠ https://mszempodhradie.edupage.org/ a web stránke obce organizacie/materska-skola/ .

Súčasťou žiadosti musí byť aj Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní (je súčasťou žiadosti). Žiadosť musia podpísať obaja zákonní zástupcovia. Pri osobnom podaní Vám poskytneme bližšie informácie, zodpovieme vaše otázky.

Ďalšie možnosti podania žiadosti:

 

 • Žiadosť je možné podať elektronicky v dňoch 9. až 12.mája 2023 na:
 • alebo doručiť v tomto termíne poštou.
 • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy v zmysle § 5 ods. 14 písm.  a) zákona č. 596 / 2003 Z. z. vydá riaditeľka MŠ  do 30. júna 2023.

 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

 

Na predprimárne vzdelávanie  sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak sú k prijatiu vytvorené vhodné podmienky)

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca k žiadosti predkladá:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti).

 

Ostatné podmienky prijímania:

 • Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 4 roky veku života.
 • Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku života.
 • Do MŠ môžu byť prijaté mladšie deti ako tri roky  iba v prípade voľnej kapacity MŠ a ak má dieťa dostatočne osvojené hygienické návyky a sú k prijatiu vytvorené vhodné podmienky.
 • Do MŠ môže byť prijatý súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu.
 • Ak je záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy vyšší ako je kapacita MŠ, sú pri prijímaní  uprednostnené deti s trvalým pobytom Zemianske Podhradie.

 

           Zemianske Podhradie  17. marec 2023                                      Mgr. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ

 

Zodpovedá: Správca Webu