Zemianske Podhradie - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Materská škola Zemianske Podhradie

Materská škola Zemianske Podhradie

Materská škola Zemianske Podhradie 117

Prevádzka materskej školy je od 6.30 – 16.00 hod.
Riaditeľka: Mgr. Daniela Madilová
Učiteľky:    Mgr. Mária Kolarovičová

                              Nikola Katrincová

                              Viera Helíková

Tel. kontakt: 032/ 77 81 224
e mail: riaditelkams@zemianske-podhradie.sk

 

Materská škola Zemianske Podhradie 117

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2018 / 2019

Riaditeľka MŠ Zemianske Podhradie 117 v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“) zverejňuje podmienky prijímania detí do MŠ na školský rok 2018/2019.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2018/ 2019 poskytne materská škola zákonnému zástupcovi dieťaťa na zápise, ktorý sa uskutoční v Materskej škole Zemianske Podhradie 117

v dňoch 2. mája a 3. mája 2018

v čase od 10. 00 hod. do 12. 00 hod. a  od 15. 00 hod. do 16. 00 hod.

Forma a priebeh zápisu:

 • Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom jeho zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

 • Zákonný zástupca obdrží na zápise Žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorú s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr dva týždne po zápise dieťaťa do MŠ riaditeľke MŠ.

 • Žiadosť musia podpísať obaja rodičia.

 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy v zmysle § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596 / 2003 Z. z. si zákonný zástupca prevezme osobne od riaditeľky MŠ Zemianske Podhradie.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a

 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Zemianske Podhradie 12. marec 2018 Mgr. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ

Prílohy

Školský rok 2018- 2019

Zápis_detí_2018-19-oznam.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,53 kB

Školský rok 2019- 2020

Zapis_deti_do_MS_na_skolsky_rok_2019_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,48 kB
Dátum vloženia: 14. 3. 2018 7:10
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 5. 2019 9:29