Zápis detí do MŠ Zemianske Podhradie

Zápis detí - MŠ Zemianske Podhradie  školský rok 2017-2018

 

 

pdfOznam_Zapis_deti_do_MS_rok_2017_2018.pdf275.53 KB

 

 

Zápis detí - MŠ Zemianske Podhradie  školský rok 2016-2017

 

Materská škola Zemianske Podhradie 117

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

na školský rok 2016 / 2017

Riaditeľka MŠ Zemianske Podhradie 117 v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“) zverejňuje po dohode so zriaďovateľom podmienky prijímania detí do MŠ na školský rok 2016/2017.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2016/ 2017 vydáva zákonnému zástupcovi dieťaťa materská škola na zápise, ktorý sa uskutoční v MŠ v dňoch 10. a 11. mája 2016

v čase od 10. 00 hod. do 12. 30 hod. a  od 15. 00 hod. do 16. 00 hod.

Forma a priebeh zápisu:

Zápisu sa zúčastní spolu s dieťaťom jeho zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zákonný zástupca obdrží na zápise žiadosť o prijatie dieťaťa (zápisný lístok), ktorú s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr do 14 dní riaditeľke MŠ. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (PŠD), predloží do 10. júna rozhodnutie o odklade PŠD.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku

  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku

  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a

  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na nasledujúci školský rok vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí podľa uvedených kritérií.

Ak to umožňuje kapacita MŠ, môžu byť prijaté deti aj z iného miesta trvalého pobytu.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy v zmysle § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596 / 2003 Z. z. si zákonný zástupca prevezme osobne od riaditeľky MŠ Zemianske Podhradie.

Zemianske Podhradie 21. apríla 2016 Viera Helíková

riaditeľka MŠ

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby