Zápis do MŠ Zemianske Podhradie

 

 

 

 

 

 

           

         ZÁPIS  DETÍ  DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK    

                                     

                                   2015/2016

 

 

Riaditeľka  MŠ  Zemianske Podhradie 117  podľa §  3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR

č.306 /2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhl.č.308/2009 zverejňuje po dohode so zriaďovateľom  podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2015/2016.

 

                                 

                                 Zápis sa uskutoční v materskej škole

            

   v dňoch 9. a 10. marca 2015 v čase  od 10.00 hod. do 12. 30 hod.    

 

Forma a priebeh zápisu:

Na zápise sa  spolu s dieťaťom  zúčastní jeho rodič /zákonný zástupca /, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Rodič /zákonný zástupca / obdrží na zápise žiadosť o prijatie dieťaťa (zápisný lístok), ktorú s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr do 14 dní riaditeľke MŠ.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodič /zákonný zástupca/

predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa deti spravidla prijímajú vo veku od troch do šiestich rokov.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na  nasledujúci školský rok vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 9 až 12 zákona č. 245/2008, riaditeľka  MŠ rozhodne o prijatí podľa  uvedených  kritérií v poradí:

 

 

1. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 5 rokov

2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne 

    odloženou povinnou školskou dochádzkou

3. deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 5 rokov

4. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 4 roky      

5. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 3 roky  

Dieťa sa prijíma do  materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy podľa zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom MŠ.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy si rodič/zákonný zástupca/ osobne prevezme od riaditeľky MŠ.

 

 

Zemianske Podhradie 23. februára 2015                                                Viera Helíková    

                                                                                                       riaditeľka MŠ

 

                                                               

 

                                                               

                                                                            

 

 

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby