Obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru

poziarPožiare v prírodnom prostredí – požiare na pastvinách, požiare v lesoch každoročne spôsobujú nenahraditeľné škody na životnom prostredí a taktiež materiálne a ekonomické škody, preto povinnosťou každého občana našej vlasti je starať sa, zveľaďovať a hospodáriť podľa zásad všeobecne záväzných právnych predpisov a v prvom rade chrániť pred požiarmi.

Suché jarné obdobie sa v hasičskej terminológii nazýva „časom so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru", a to oprávnene vzhľadom na analýzu požiarovosti, ktorá zaznamenáva v týchto dňoch enormne vysoký nárast vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Ohrozenosť lesných kultúr, porastov v tomto časovom intervale ovplyvňujú viaceré faktory – klimatické a predovšetkým nedisciplinovanosť občanov, ktorí vypaľujú suché trávnaté porasty. Pričom si treba uvedomiť, že faktor klimatický sa nedá ovplyvniť, ale dá sa včasnou prevenciou redukovať, resp. vylúčiť negatívnu aktivitu občanov a detí, ktorí zapríčiňujú v uvedenom čase vznik požiarov z dôvodu nedbanlivosti, alebo zámerného vypaľovania poľnohospodárskych plôch.

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov prísne zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť na okolité poľnohospodárske pozemky, lesné porasty, alebo ohroziť, zachvátiť okolité objekty.

Efektívna protipožiarna represia je založená na skorom spozorovaní a ohlásení vzniku mimoriadnej udalosti na ohlasovňu požiaru. Uvedená skutočnosť je rozhodujúcim faktorom na zabránenie vzniku rozsiahlejších požiarov a tým vzniku veľkých materiálnych škôd a ujme na faune i flóre v prírodnom prostredí. Predmetná skutočnosť kladie zvýšené nároky na rozhodovanie, pohotovosť a operatívnosť starostov obcí, resp. predstaviteľov obcí a taktiež občanov, no priamo súvisí najmä s vyhlásením požiarneho poplachu v obciach a privolaním pomoci útvarov hasičského a záchranného zboru. Je povinnosťou každého občana v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, o. i. aj vzniku požiaru – poskytnúť operatívne, bez zbytočného odkladu osobnú a vecnú pomoc. Členovia dobrovoľnej požiarnej ochrany sa aktivizujú a sú nápomocní jednotkám HaZZ pri lokalizačných a likvidačných prácach pri zdolávaní nevítaného živla – požiaru.

 

Vážení rodičia,

touto cestou si vás dovoľujem upozorniť na skutočnosť, ktorá je podložená štatistikou požiarovosti v SR. V tomto období na príčinách vzniku požiarov majú značný podiel deti, a práve preto pri výchove svojich najmilších venujte náležitú pozornosť na predchádzanie vzniku požiarov. Mohol by som pripomenúť niekoľko prípadov, kedy požiar zapríčinil zranenie a usmrtenie detí, čo prinieslo do šťastného rodinného života utrpenie a žiaľ. Materiálna, ako aj iná hodnota zničená požiarom sa takmer vždy po čase nahradí, obnoví, ale zdravie a stratený život už nie.

 

Na záver si dovoľujem upozorniť na to, že zanedbanie, porušenie záväzných právnych predpisov prináša so sebou aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená sankcia až do výšky 16.596,- € a fyzickým osobám v priestupkovom konaní až do výšky 331,- €.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby